Munkavédelem Kezdőoldal

Mi az a munkavédelem?


Nem csak Magyarország, de az Európai Unió munkavédelemmel kapcsolatos rendelkezéseinek is sarokpontja a munkavállalók egészségének megóvása és a biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtése. A munkáltatónak minden szükséges intézkedést meg kell tennie, ugyanis mindenkinek, aki a Magyar Köztársaság területén szervezetten munkát végez, joga van az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 
munkavégzéshez
.
 

Munkavédelem
Ennek személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) rögzíti. Ezen jogszabály 1. § (1) bekezdésének értelmében tehát a munkavédelem nem más, mint a szervezett munkavégzésre vonatkozó munkabiztonsági és munka-egészségügyi követelmények összessége, az így munkát végzők egészségének, munkavégző képességének megóvására, a munkakörülmények humanizálására,illetve a munkabalesetek és a foglalkozással összefüggő megbetegedések megelőzésére szolgáló szervezési, intézményi előírások rendszere, valamint mindezek végrehajtása, szervezeti vagy tulajdoni formától függetlenül.
Az imént részletezett szabályok megtartását az állam az erre a célra létrehozott felügyeleti szerveinek (Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség, Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, Magyar Bányászati Hivatal) segítségével ellenőrzi (Mvt. 3. §) és hiányosságok észlelése esetén 50.000.- Ft-tól 10.000.000.- Ft-ig terjedő bírságot szabhat ki.
BÍRSÁG !


Ki a felelős a munkavédelmi intézkedésekért?

A törvény alapelvként rögzíti, hogy a munkáltató felelős az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításáért, a munkavállalók munkavédelmi kötelezettségei pedig nem érintik a munkáltató felelősségét. (Mvt. 2. § (2) bek.) Tehát a munkáltató az, aki felelős azért, hogy minden munkavállaló az általa értett nyelven ismerhesse meg az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés reá vonatkozó szabályait. (Mvt. 2. § (4) bek.) Ennek megfelelően például a védőeszközök használatát a munkáltató folyamatosan köteles ellenőrizni, ha pedig a munkabaleset e kötelezettség elmulasztásának következménye, a fent említett bírság megfizetésén kívül a baleseti ellátás megtérítésére is köteles (BH2000. 518.).

A munkavédelmi hatósági ellenőrzés során a munkáltatónak kell bizonyítania a kötelező munkavédelmi tevékenységek megkezdésének tényét, időpontját. (Mvt. 54. § (4) bek.).

Ezen túlmenően a munkavédelemi kötelezettségek figyelmen kívül hagyása a büntetőjog szempontjából is értékelést nyer, mivel a maradandó fogyatékosságot okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségét (Btk. 171. § (2) bek. a) pont) megvalósítja az, aki - mint az építkezés tényleges irányítója - tudatában van annak, hogy a munkálatot a biztonsági előírásokban levő rendelkezések alkalmazása nélkül végzik és ennek során a munkát végző személy az építményből lezuhanva egész életére kiható testi sérülést szenved (BH2001. 7.). 

Egy esetleges - munkahelyi baleset miatt indított - perben a bíróságnak egyértelműen, szükség esetén szakértő bevonásával kell a munkáltatónak a baleset bekövetkezésében fennálló felelősségét megállapítania (BH2001. 449.). 

Milyen munkavédelmi feladatokról kell gondoskodni?

A munkavédelemmel kapcsolatos, a vonatkozó jogszabályok által munkabiztonsági szaktevékenységnek minősített feladatokat a munkáltató kizárólag munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel végeztetheti el.
 
Mivel rendelkezem az ehhez szükséges képesítéssel, (Felsőfokú munkavédelmi szakértő, munkabiztonsági tanácsadó - 6/2000. OMKTK; Munkabiztonsági szakértő - 320/2006.; Tűzvédelmi előadó - IV-386/2007.), a munkavédelem területén különösen az alábbi feladatok ellátását vállalom.

a) a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat elvégzése [Mvt. 21. § (3) bekezdés];
b) az időszakos biztonsági felülvizsgálat elvégzése [Mvt. 23. § (1) bekezdés];
c) közreműködés a munkahely, egyéni védőeszköz, munkaeszköz, technológia soron kívüli ellenőrzésében [Mvt. 23. § (2) bekezdés];
d) közreműködés mentési terv készítésében [Mvt. 45. § (1) bekezdés];
e) a megelőzési stratégia munkabiztonsági tartalmának kidolgozása [Mvt. 54. § (1) bekezdésének g) pontja];
f) közreműködés a kockázatértékelés elvégzésében [Mvt. 54. § (2) bekezdés], a munkavédelmi oktatásban (Mvt. 55. §);
g) az egyéni védőeszköz juttatása belső rendjének meghatározása (Mvt. 56. §);
h) a munkabalesetek kivizsgálása (Mvt. 64. §);
i) a külön jogszabályban munkabiztonsági szaktevékenységnek minősített feladatok teljesítésében való közreműködés.
Kezdőoldal